Διευκρίνιση σχετικά με Ά Κύκλο Κινητικότητας

g_prosopikou

Διευκρίνιση σχετικά με Ά Κύκλο Κινητικότητας

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1300/οικ.6667/03-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΞΜ46ΜΤΛ6-ΚΟ4) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθμ. 34877/E2/4-4-2024 (ΑΔΑ: Ρ1ΡΙ46ΝΚΠΔ-8ΚΙ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, διευκρινίζεται ότι μετά την δημοσίευση του Π.Δ.85/2022 (Α΄232)  τα περιγράμματα θέσεων της Κινητικότητας που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2024, εκτός από τον κλάδο – που είναι εμφανής στην αρχική οθόνη- χαρακτηρίζονται και από ειδικότητα, βάσει τυπικών προσόντων, η οποία φαίνεται μόνο αν ο υποψήφιος μεταβεί στο  αντίστοιχο περίγραμμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο