Αρχείο κατηγοριών

Σας γνωρίζουμε πως λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν εμφανίζεται η δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων απόσπασης στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής &...

Συνεξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ

Σας γνωρίζουμε πως λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν εμφανίζεται η δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων απόσπασης στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής &...

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1300/οικ.6667/03-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΞΜ46ΜΤΛ6-ΚΟ4) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθμ. 34877/E2/4-4-2024 (ΑΔΑ: Ρ1ΡΙ46ΝΚΠΔ-8ΚΙ) εγκυκλίου της...

Διευκρίνιση σχετικά με Ά Κύκλο Κινητικότητας

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1300/οικ.6667/03-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΞΜ46ΜΤΛ6-ΚΟ4) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθμ. 34877/E2/4-4-2024 (ΑΔΑ: Ρ1ΡΙ46ΝΚΠΔ-8ΚΙ) εγκυκλίου της...

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.114645/Ε2/12-10-2023 εγκύκλιο των μεταθέσεων και έπειτα από την ανακοίνωσή των ονομάτων των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών 27-03-2024, σας...

Ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.114645/Ε2/12-10-2023 εγκύκλιο των μεταθέσεων και έπειτα από την ανακοίνωσή των ονομάτων των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών 27-03-2024, σας...

Μετάβαση στο περιεχόμενο