Διαδικασία χορήγησης οικογενειακού επιδόματος στους μόνιμους εκπ/κούς που μισθοδοτούνται από την Δ/νση Π.Ε. Ανατ. Αττικής

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 29669/08-10-2019

000000 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 


 

Share