Επέκταση ωραρίου προσέλευσης εκπ/κών & διευκρινήσεις για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αρ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 10/01/2020 ανακοίνωσης σχετικά με την προσέλευση των εκπ/κών ΠΕ70, ΠΕ60 & ΠΕ73 στα Γραφεία της Δ/νσης, σας ενημερώνουμε ότι επεκτείνουμε το ωράριο προσέλευσης μεταξύ 10:00 και 15:00. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει:

1) Να έχει εγγραφεί στο ΟΠΣΥΔ

2) Να προσέρχεται ο ίδιος αυτοπροσώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αντ' αυτού

3) Να φέρει αστυνομική ταυτότητα/ διαβατήριο

4) Να έχει συμπληρωμένη την αίτηση καθώς και φωτοαντίγραφό της

5) Να έχει ευκρινή φωτοαντίγραφα όλων των προς κατάθεση δικαιολογητικών (σε περίπτωση που υπάρχει και το πρωτότυπο, να επιδεικνύεται στον υπάλληλο παραλαβής)

6) Να καταθέτει το σύνολο των εγγράφων σε χάρτινο φάκελο με λάστιχο.

 

Ενημερώνουμε ότι στα Γραφεία της Διεύθυνσης δεν υπάρχει δυνατότητα φωτοτύπησης των δικαιολογητικών.

 

Εκ της Διευθύνσεως

 


 

 

 

Share