Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στον Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 93569/Γ1/07-06-2018

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/330/18441/01-06-2018

 

 


 

Share