Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης πλήρωσης κενών θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.21/27246/26-10-2020

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

000000 ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018 (ν.4547/2018)

000000 ΦΕΚ 4412/Β/03-10-2018

 


 

Share