Πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων για πλήρωση κενωθεισών θέσεων σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.21/24022/05-10-2020

000000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ/ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 


 

Share