Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας με φθίνουσα σειρά υποψήφιων Δ/ντών/ντριών της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής

000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Φ.21/22719/24-072017

000000 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

000000 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ

000000 ΛΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

 


 

Share