Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής – (ΦΟΡΕΑΣ 90-08 Ε.Φ. 181) ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.83/28584/08-10-2018

 


 

Share